Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử?
41 người đã bình chọn
 Thống kê truy cập
Thống kê: 21.926
Online: 455

Xã có 8 thôn, 869 hộ với 3.427 nhân khẩu, 1980 lao động, chiếm 57,77 %. Cơ cấu các dân tộc: Dân tộc Thái 3395 người, chiếm 99,09 %; dân tộc Mường 28 người, chiếm 0,8 %; dân tộc Kinh 3 người, chiếm 0,08 %; dân tộc khác 1 người, chiếm 0,03 %. Tỷ lệ lao động nông nghiệp tương đối cao, chủ yếu là người dân tộc, nguồn thu nhập chính là từ nông nghiệp, nhưng bình quân đất nông nghiệp cho 01 lao động lại rất thấp. Đất rừng còn diện tích khá lớn nhưng chất lượng rừng kém, chủ yếu rà rừng hỗn giao, tre, nứa và một số rừng nghèo mới được khoanh nuôi tái sinh nên khả năng khai thác và tận thu sản phẩm để nâng cao thu nhập cho người lao động rất hạn chế.
Tỷ lệ hộ nghèo cao chiếm 26,58 %, hộ cận nghèo chiếm 24,86 %. Dân cư phân bố rải rác không tập trung, trình độ dân trí chưa cao và chưa đồng đều. Thu, chi ngân sách trên địa bàn chủ yếu là sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước.

 

 Liên kết website